Általános Iskola

Az általános iskolánk 1-8 évfolyamán a köznevelési törvény szerint folyik az oktatás-nevelés-fejlesztés.

Az általános iskolai tanulmányok megkezdésének feltételei:

 1. tanköteles kor elérése
 2. Megyei, vagy Országos Szakértői Bizottság szakértői véleménye


Saját kidolgozású helyi tanterv alapján végezzük munkánkat, melyet a NAT ajánlásai szerint készítettünk el.

Az alsó 1-2-3-4, és a felső 5-6-7-8 szakasz (tagozat) követelményeinek, a tanulók egyéni képességeinek figyelembe vételével csoportra szabott tanmenetek alapján történik az oktatás.

Az első évfolyamot két tanév alatt végzik el a tanulók, ez lehetőséget teremt az iskolába lépő gyermekek eltérő képesség-struktúrájának elemi szintű fejlesztéséhez, az állapotukból eredő hátrányok csökkentéséhez.

Az iskolai oktatás naponta 845-és 1600 óra között zajlik. Igény szerint reggel 0700 órától a tanórák kezdetéig valamint délután 1700 óráig ügyeletet biztosítunk szükség szerint.

A tanítást követően, ebéd után a kötetlenebb napközis, szakköri foglalkozások zajlanak. A változatos programok, szabadidős tevékenységek élményt nyújtanak tanulóink számára, valamint hozzájárulnak testi-lelki fejlődésükhöz.

Év végén a tanulók bizonyítványt és szóbeli értékelést kapnak a tanévben végzett teljesítményükről.

A 8. osztály elvégzése után az alapfokú oktatás befejeződik, a fiatalok készségfejlesztő iskolában folytathatják tanulmányaikat.

Az általános iskolában dolgozó jól felkészült gyógypedagógusok munkáját valamennyi osztályban gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Az iskola oktató – nevelő – fejlesztő munkája nyitott, a szülők nyílt napokon (vagy előre egyeztetett időpontban más alkalommal is) betekintést nyerhetnek a tanórai illetve fejlesztő foglalkozásokba.

Tanulmányi, kulturális és sportversenyeken vesznek részt tanulóink.

Programjainkon szeretettel fogadjuk tanulóink családtagjait és a társintézmények tanulóit.

Fontosnak tartjuk az integrációt, gyakran veszünk részt többségi társadalmi rendezvényeken, kulturális eseményeken, érzékenyítő programokon.

Céljaink:

 • Olyan kompetenciák fejlesztése, amelyre tanulóinknak a felnőttkori sajátos élethelyzetükben szükségük lesz – a testi állapot, motoros funkciók, a praktikus és a szociális kompetenciák, a kommunikáció (szokásos és sajátos lehetőségeinek fejlesztése).
 • Személyes integráció támogatása, kapcsolatépítés sérült és ép emberek között – a minél teljesebb szociális és társadalmi beilleszkedés megvalósítása
 • A minél önállóbb önérvényesítés, önálló döntési képességgel rendelkezés kialakítása.
 • Az életszerű, értelmes, a mindennapi élethelyzetekben alkalmazható ismeretek nyújtása és alkalmazása.
 • Együttműködési, szocializációs képességek kibontakoztatása, fejlesztése.
 • Esztétikai érzék fejlesztése, érzelemvilág gazdagítása.
 • Az egészséges, kulturált és környezettudatos életmódra nevelés.

Feladataink:

 • A személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása. Az önelfogadás, a mások elfogadására, toleráns közösségi magatartásra való nevelés.
 • A környezethez való kötődés igényének kialakítása.
 • A fizikai funkciók erősítése.
 • A mindennapi életben szükséges elemi készségek képzése és gyakorlása; a környezetben való eligazodás kialakítása, életvezetési technikák elsajátíttatása, gyakorlása.
 • A kommunikáció szokásos és sajátos lehetőségeinek feltárása, fejlesztése.
 • A szocializációs képességek kiemelt fejlesztése.
 • A tanulói aktivitás serkentése, a motiváció folyamatos biztosítása.
 • Az egyéni képességek feltárása, korrekciója és fejlesztése egyéni és kiscsoportos formában.

Ugrás a lap tetejére

Kréta Iskolánk dolgozóinak

Kréta - Iskolánk dolgozóinak

Kréta szülők részére

Kréta szülőknek