rajz22.jpg

Hírek

 

Ebédbefizetés

Április hónapra

 

Befizetés: 2019. március 6-án, szerdán 8-12

Pótbefizetés: 2019. március 13-án szerdán 12-16

 

 

Intézményvezetői pályázat kiírása 

 

Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani Intézmény és Kollégium

Intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 16-tól 2024. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1098 Budapest, Friss utca 2.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagykonduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga, , a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

• legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

• cselekvőképesség,

• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,

• a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• a pályázó szakmai önéletrajza,

• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

• Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kónyáné Folty Andrea nyújt, a

06 1 795 8127 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Belső-Pesti Tankerületi Központ 1071 Budapest, Damjanich utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/194/1020-2/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kol.

• Személyesen: Kónyáné Folty Andrea , Budapest, Belső-Pesti Tankerületi

Központ 1071 Budapest, Damjanich utca 6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős

miniszter dönt.


A pályázat elbírálásának határideje:
2019. július 12.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Oktatási és Kulturális Közlöny

• helyben szokásos módon (http://kk.gov.hu/belsopest; http://frissdio.hu)


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/belsopest honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és Kollégium - Minden jog fenntartva! 1098. Budapest, Friss u. 2