rajz06.jpg

 

Szakmai háttér:

 

A 2010/2011-es tanévben intézményünkben fejlesztő iskolai  oktatás is kezdődött. Miután a gyógypedagógiai szemléletváltozást követően a törvényi és jogi szabályozás mindenkire kiterjesztette a képzés és az oktatás lehetőségét.

Az OM rendelet kimondja: „A fejlesztő iskolai oktatás a tanév rendjéhez igazodó, tanítási évfolyamokra nem tagolódó, de felépítésében az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A fejlesztő iskolai oktatás a fejlesztő iskolai rehabilitációs pedagógiai  program és az éves munkaterv alapján folyik. A munkaterv határozza meg a tanév helyi rendjét.”

A fent említett dokumentumok mellett minden tanuló számára egyéni nevelési tervet készítünk, melyet a csoport munkatársai közösen team-megbeszéléseken állítják össze.

Ellátás helyszíne

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium

Otthoni ellátás

 

Ellátás célcsoportja

Súlyos és halmozottan fogyatékos tanköteles korú tanulók (6-16 éves).

A tankötelezettség meghosszabbítható 23 éves korig.

A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

 

Ellátás formája

 • Otthoni ellátás: a szakértői véleményben meghatározott heti óraszám biztosítása.
 • Iskolai ellátás: csoportonként 6 tanuló, a szakértői véleményben meghatározott heti 20 óra biztosítása

A feladat megvalósításában és tevékenységben a szülő együttműködik.

A fejlesztő nevelés-oktatás intézményünkben a tanév rendjéhez igazodó oktatási forma.

(  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 140.§ (4) )

A fejlesztő nevelés-oktatás kiemelt feladatai és alapelvei:

 

 • A már kialakult szokások, jelzések, megszerzett képességek, készségek, tudásanyag feltérképezése, megőrzése.
 • Az épen maradt funkciókra alapozva, a sérült funkciók fejlesztése egyéni fejlesztési tervek alapján.
 • Elemi szintű ismeretek elsajátíttatása szűkebb és tágabb környezetük jelenségeiről.
 • A kommunikáció fejlesztése, a számukra megfelelő és lehetséges kommunikációs forma alkalmazására, az önkifejezési módok tudatos alkalmazására és gyakorlására ösztönzés.
 • A meglévő mozgási funkciók folyamatos fejlesztése, az önállóan kivitelezhető mozgások adta lehetőségek alkalmazása, ill. az állapotromlás megakadályozása.
 • Szabadidős és játéktevékenységben való aktív részvétel elősegítése.
 • Szociális készségek, társas kapcsolatok, elemi magatartási formák megismertetése.
 • A normalizáció és a participáció elve
 • A komplexitás, a személyiségközpontúság, a szükségletorientáltság és a habilitáció elve
 • A kooperáció és a tudatosság elve
 • A differenciálás és az individualizáció elve
 • A tanulók szüleivel kialakított szoros kapcsolattartás.

 

A fejlesztő nevelés- oktatás fejlesztési területei:

 • Kommunikáció
 • Mozgásnevelés
 • Az érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése,
 • Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés.
 • Érzelmi és szociális nevelés
 • Önkiszolgálásra és egészséges életmódra

 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásának céljai:

 • A személyiség sokoldalú fejlesztése
 • Az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legnagyobb önállóság feltételeinek megteremtése
 • A gyerekek speciális szükségleteinek megfelelő fejlesztő nevelési-oktatási feltételek biztosítása
 • A tanulók szüleivel partneri kapcsolat kialakítása
 • Szakmai fejlődés, módszertani sokszínűség
 • Naprakész dokumentációk készítése

 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásának módszerei:

 • Komplex gyógypedagógiai fejlesztés
 • Konduktív pedagógia módszere
 • Augmentatív és Alternatív kommunikáció eszközei
 • Bazális stimuláció
 • Bobath-módszer
 • Állatasszisztált terápia
 • Szenzomotoros-integrációs terápia
 • Hidroterápia
 • Gyógymasszázs módszerei
 • Snoezelen terápia


A fejlesztő iskolai csoportok működésének célja , feladatai:
A pedagógiai munka során egyfelől alapvető célunk a gyerekek életminőségének javítása és jó közérzetének biztosítása, másfelől a gyermekek napközbeni ellátásában egyre meghatározóbbá válik a szociális és érzelmi nevelés.

 

fejl.szm2

fejl.szm1

  fejl.szm3

 fejl.szm4

 

 

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és Kollégium - Minden jog fenntartva! 1098. Budapest, Friss u. 2